Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 20/01/2014 16:30 .Lượt xem: 968 lượt.
Với những kết quả đạt được trong năm 2013, năm 2014 ngành Nội vụ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao trong công tác QLNN về thanh niên, nổ lực phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần tích cực tạo nguồn lực phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai 
Chương trình phát triển thanh niên Quảng Nam giai đoạn 2013-2020.Trong năm 2013, với mục tiêu ổn định bộ máy tổ chức, hoàn thiện hệ thống văn bản QLNN và nâng cao nhận thức, năng lực trong triển khai các nhiệm vụ QLNN về thanh niên; ngành Nội vụ đã kịp thời tham mưu cho Cấp ủy, UBND các cấp triển khai thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020, tổng kết đánh giá kết quả 7 năm triển khai và tác động của Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh, góp ý sửa đổi các nội dung của Luật Thanh niên phù hợp với tình hình phát triển của thanh niên trong giai đoạn mới. Một số huyện, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động QLNN trong dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên gắn liền với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát triển các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, đã tăng cường công tác giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho thanh niên, kết hợp cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với việc xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa cho thanh niên, giúp thanh niên tiếp cận, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử, từng bước củng cố, phát huy truyền thống, tinh thần yêu nước đối với gia đình, quê hương và ý thức tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống.   

Tuy nhiên UBND tỉnh cũng nhận định, trong năm 2013 vẫn còn một số tồn tại hạn chế, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình phát triển thanh niên Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020 thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp và nhận thức về công tác này ở một số cấp, ngành vẫn còn hạn chế; cơ chế, chính sách đối với thanh niên chưa được quan tâm đúng mức. QLNN về thanh niên là một nhiệm vụ mới, hệ thống văn bản về cơ chế, chính sách chưa cụ thể gây trở ngại trong thực tiễn triển khai; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể thiếu đồng bộ trong việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển thanh; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn việc bố trí kinh phí để đầu tư, hỗ trợ hoạt động phát triển thanh niên còn hạn chế.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2014, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 57/SNV-CTTN ngày 16/01/2014 hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm công tác QLNN về thanh niên, cần tiếp tục tập trung phối hợp tổ chức quán triệt Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X),  Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 25/12/2013 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/5/2007 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Các cấp, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020, tập trung xây dựng các đề án phát triển thanh niên đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 26/2/2013.  UBND huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại địa phương ở cấp mình và đến xã, phường, thị trấn. Tiếp tục củng cố bộ máy, bổ sung nhiệm vụ và phân công công chức tham mưu QLNN về công tác thanh niên ở các Sở, Ban ngành và xã, phường, thị trấn. Tổ chức rà soát, phân tích chất lượng, tình hình thanh niên tại đơn vị, địa phương, xây dựng các mô hình, đề án dạy nghề, giải quyết việc làm, hoạt động văn hóa - thể dục thể thao phát triển thanh niên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, hướng dẫn đối với các hoạt động dịch vụ phát triển thanh niên. Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tốt việc rà soát, tuyển chọn bố trí sử dụng trí thức trẻ về tham gia xây dựng phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ .
Nguồn tin: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam - http://www.noivuqnam.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tam Kỳ phát động hưởng ứng Tháng thanh niên 2014
Hội nghị tham vấn thanh niên về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên
Phối hợp tổ chức giới thiệu việc làm cho thanh niên
15 trí thức trẻ được phân bổ về Quảng Nam theo đề án 600
Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
Phát hành hồ sơ tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020
Phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020
Tiếp tục triển khai giải quyết chế độ chính sách cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Khai giảng các lớp tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)