Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Thành lập thôn, khối phố mới
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 06/11/2014 11:17 .Lượt xem: 882 lượt.

I. Điều kiện thành lập thôn mới, khối phố mới

Việc thành lập thôn mới, khối phố mới phải bảo đảm có đủ các điều kiện sau:

1. Quy mô số hộ gia đình:

a) Đối với thôn: Phải có từ 200 hộ gia đình trở lên;

b) Đối với khối phố: Phải có từ 250 hộ gia đình trở lên;

2. Các điều kiện khác:

Thôn và khối phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với thôn phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã, phường.

II. Quy trình và hồ sơ thành lập thôn mới, khối phố mới

1.  Uỷ ban nhân dân xã, phường xây dựng Đề án thành lập thôn mới, khối phố mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

a) Sự cần thiết thành lập thôn mới, khối phố mới;

b) Tên gọi của thôn mới, khối phố mới;

c) Vị trí địa lý, ranh giới của thôn mới, khối phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý);

d) Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn mới, khối phố mới;

đ) Diện tích tự nhiên của thôn mới, khối phố mới (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta;

e) Các điều kiện khác: Thôn và khối phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với thôn phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã, phường.

g) Đề xuất, kiến nghị.

2. Uỷ ban nhân dân xã, phường tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, khối phố mới về Đề án thành lập thôn mới, khối phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

3. Đề án thành lập thôn mới, khối phố mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, khối phố mới tán thành thì Uỷ ban nhân dân xã, phường hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân xã, phường thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường hoàn chỉnh hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân thành phố.

4. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố gồm:

a) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân xã, phường;

b) Đề án thành lập thôn mới, khối phố mới;

c) Nghị Quyết của HĐND xã, phường;

d) Biên bản lấy ý kiến cử tri;

e) Văn bản liên quan khác

5. Trong thời hạn 15 ngày (mười lăm ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân xã, phường chuyển đến, Uỷ ban nhân dân thành phố có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn mới, khối phố mới của Ủy ban nhân dân xã, phường) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển
Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc và giải quyết chế độ chính sách nghỉ hưu, nghỉ thôi việc
Chuyển xếp ngạch, bậc lương; xếp lương và nâng bậc lương
Bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó chỉ huy quân sự và trưởng, phó công an xã
Phê chuẩn kết quả bầu cử đối với cán bộ
Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)