Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 06/11/2014 11:16 .Lượt xem: 910 lượt.

1. Đối với trường hợp ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có theo quy định thì sau khi có quyết định về chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường xây dựng Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

a) Sự cần thiết ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có;

b) Vị trí địa lý, ranh giới của thôn, khối phố sau khi ghép (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý);

c) Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn, khối phố sau khi ghép;

d) Diện tích tự nhiên của thôn, khối phố sau khi ghép (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta;

đ) Đề xuất, kiến nghị.

2. Uỷ ban nhân dân xã, phường tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư (bao gồm cụm dân cư và thôn, khối phố hiện có) về Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

3. Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư tán thành thì Uỷ ban nhân dân xã, phường hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã, phường thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Trường hợp Đề án chưa được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư tán thành thì Uỷ ban nhân dân xã, phường tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì trong thời hạn 5 ngày (năm ngày) làm việc kể từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân xã, phường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

4. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố gồm:

a) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân xã, phường;

b) Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có.

c) Nghị Quyết của HĐND xã, phường;

d) Biên bản lấy ý kiến cử tri;

e) Văn bản thống nhất chủ trương của thành phố;

f) Văn bản liên quan khác

5. Trong thời hạn 15 ngày (mười lăm ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân xã, phường chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét, thông qua và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  ban hành quyết định việc ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có. 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thành lập thôn, khối phố mới
Các tin cũ hơn:
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển
Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc và giải quyết chế độ chính sách nghỉ hưu, nghỉ thôi việc
Chuyển xếp ngạch, bậc lương; xếp lương và nâng bậc lương
Bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó chỉ huy quân sự và trưởng, phó công an xã
Phê chuẩn kết quả bầu cử đối với cán bộ

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)